Opmerking dd. 29 november 2023: onderstaande versie is verouderd, de meest actuele versie is hier gepubliceerd: overheid.wetten.nl

Wet van 23 september 1912, houdende nieuwe regeling van het auteursrecht

Auteur Nederlandse staat
Genre(s) Nederlandse wetgeving
Brontaal Nederlands
Datering versie 23 september 1912
Bron Nederlandse overheid
Auteursrecht Publiek domein
Logo Wikipedia
Logo Wikipedia
Meer over Wet van 23 september 1912, houdende nieuwe regeling van het auteursrecht op Wikipedia
Auteurswet, van 23 september 1912
Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses der Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is eene nieuwe regeling van het auteursrecht vast te stellen;
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
  1. Hoofdstuk I. Algemeene bepalingen
  2. Hoofdstuk Ia. De exploitatieovereenkomst
  3. Hoofdstuk II. De uitoefening en de handhaving van het auteursrecht en bepalingen van strafrecht
  4. Hoofdstuk III. De duur van het auteursrecht
  5. Hoofdstuk IV. Wijziging van de Faillissementswet en van het Wetboek van Strafrecht
  6. Hoofdstuk V. Bijzondere bepalingen betreffende filmwerken
  7. Hoofdstuk VI. Bijzondere bepalingen betreffende computerprogramma's
  8. Hoofdstuk VII. Bescherming van na het verstrijken van de beschermingsduur openbaar gemaakte werken
  9. Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen
Afkomstig van Wikisource NL, de Vrije Bron. "https://nl.wikisource.org/w/index.php?title=Auteurswet&oldid=164920"